Information

 

Beläggningsarbeten väg 373

Trafikverket Nord planerar att utföra beläggningsarbeten längs väg 373 under barmarksperioden 2018. Det finns några trummor längs sträckan som är i behov av byte eller reparation. Om du har synpunkter och/eller information om djur och natur i berörda vattendrag - hör av dig till oss!
Mer information:
Väg 373 info (pdf)
Översiktsbild nr 1
Översiktsbild nr 2
Översiktsbild nr 3
Översiktsbild nr 4
Översiktsbild nr 5
Översiktsbild nr 6

 

Inbjudan till möte med Fiskeförvaltningsgruppen

Även förvaltningsgruppens arbete har nu startat. Gruppens nästa möte kommer att hållas torsdag 12 april kl 18.30 i kvartersgården på Bäckgatan 11, Byske.
Om du är intresserad men inte kan delta på mötet – hör av dig till oss!
Mer information: Uppdragsbeskrivning fiskeförvaltningsgruppen (pdf)

Inbjudan till möte med Infrastrukturgruppen 

Välkommen till möte söndag 8 april 2018 kl. 15.00 på Älvan, Fällfors.
Om du är intresserad men inte kan delta på mötet – hör av dig till oss!

 

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 kommer att hållas lördag 24 mars klockan 13.00 i Brosels-gården, Ringvägen 6, i Byske.

 

Fiskerättsbevis och gästkort

De fleråriga plastkorten för fiskerättsägare har nu skickats ut. Instruktion om hur man ansöker om årsfiskekort för övriga familijemedlemmar finns i informationen/kallelsen. Detta innebär att de årsfiskekort för anhöriga som har sista giltighetsdatum 31/12 2017 har förlängd giltighetstid tom 15/4 2018..

 

Simsonar rapport 2017

Här finns rapporten med information från Simsonaren för säsongen 2017: Simsonar 2017 (pdf)

 

Nyhetsbrev från Sveriges Fiskevattenägareförbund

Här kan du läsa senaste nyhetsbrevet från Sveriges Fiskevattenägareförbund:Nyhetsbrev 2 2017 (pdf)

Tidigare nyhetsbrev finns att läsa här:

Nyhetsbrev 1 2017 (pdf)
Nyhetsbrev 4 2016 (pdf)
Nyhetsbrev 3 2016 (pdf)
Nyhetsbrev 2 2016 (pdf)

Ved

Om du vill ta ved med dig på din fisketur finns det ved att köpa bland annat på Fällfors Camping och Byske Havsbad.

 

Fiskräknare i Fällfors

Skellefteå kommuns fiskräknare i Fällfors är nu igång. Du hittar information från fiskräknaren här.

 

Inlösen fällor / fiskevatten

Maj 2017 var det 12 fiskevatten inom Östanbäcks samfällighetsförening som var ute på anbud. Byskeälvens FVO vann 9 av dessa, Kågeälvens Nedre FVO 2 och en lokal fritidsfiskare 1. Avtalen gäller 4 år. Detta innebär att det inte kommer att förekomma några fällor på de fiskevatten som Byskeälvens FVO och Kågeälvens Nedre FVO arrenderar.

 

Protokoll förbundsstämma

Protokollet från Sveriges Fiskevattenägareförbunds ordinarie förbundsstämma 2017 finns att läsa här.

 

Möte

Är du intresserad av att delta i någon av de fokus-grupper som årsstämman beslutade om? Onsdag 31 maj kommer det att vara ett möte i Fällfors på Älvan med inriktning på "Infrastrukturgruppen". Läs mer här: Inbjudan möte 20170531.pdf

 

Köp av årskort och zonkort

Årskort och zonkort får nu endast köpas av folkbokförda i Skellefteå kommun samt fritidshusägare inom fiskevårdsområdets gränser. För att få rätt pris vid köp av årskort och zonkort via hemsidan eller appen - ansök om en rabattkod i samband med att du ska köpa ditt kort. Ange där din adress och/eller fritidshusets adress samt fastighetsbeteckning.

 

PM 2017 (pdf)

 

Rapportera fångad fisk!

Det är viktigt mot bakgrund av en fullständig fångststatistik, att fångad fisk inrapporteras, detta gäller även återutsatt fisk. Därför gäller rapporteringsskyldighet för alla under hela säsongen inom 24 timmar från fångsten på öring och lax som håller minimimåttet.

Inom fiskevårdsområdet finns 5 invägningsställen. Dessa finns i Byske, Selet, Fällfors, Blankselet och Myrheden. Du kan även rapportera fångad fisk via fiskevårdsområdets hemsida, APP och genom e-post,
adressen är då: info@byskealven.se.

Du har numera möjlighet att vara anonym, dvs ditt namn visas inte på hemsidan men sparas för sammanställning av årets fångster.

 

Årsstämma 2017

Här hittar du material från stämman:

- årsskriften för 2016: Årsskrift 2016 (pdf)

- utvecklings- och förvaltningsplan: Utvecklings och Förvaltningsplan Byskeälven (pdf)

- årsmötesprotokoll 2017:Protokoll årsmöte 2017(pdf)

- handlingar till årsmötesprotokoll 2017 (pdf): Handlingar till årsmöte 2017 (pdf)

  

Vad är fisken värd? 

Här kan du läsa en undersökning om fiskets betydelse för näringslivet, vilken effekt fiskeåtgärder har haft och kan tänkas få för näringslivet:Marknadsnytta av fiskeåtgärder i Bottenvikens vattendistrikt (pdf).

 

Sammanställning fiskvandring Fällfors

Här hittar du en sammanställning av fiskvandringen i Fällfors: Sammanställning fiskvandring Fällfors Byskeälven 2016 (pdf)

 

Ny riktprislista för fiskekort

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit fram en ny rekommendation för fiskekortpriser. Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, Mer iunformation om detta finns att läsa här.

 

Fiskerättsägare - kontaktuppgifter

Du som är fiskerättsägare - skicka gärna dina kontaktuppgifter, inklusive mailadress, till info@byskealven.se

 

Inbjudan till möten/föreläsningar

Alla fiskerättsägare bjuds in till följande möten/föreläsningar på Franke, Bäckgatan 3 i Byske.

 • 22 januari Arbetsmöte nr 3, kl 10.00-15.00 Projekt- organisation och mål
 • 6 februari Arbetsmöte nr 4, kl 18.30-21.00 Projekt- plan och avslut
 • 17 februari Föreläsning kl 18.00-20.00 Marianne Eriksson, Lantmätare
 • 2 mars Föreläsning/info kl 18.30-21.00 Sveriges Fiskevattenägareförbund
 • 12 mars Ordinarie fiskestämma kl 13.00-17.00

För att fika (lunch 22/1) ska räcka till alla så önskar vi att du anmäler dig senast en vecka före respektive tillfälle. Anmälan gör du via mail: info@byskealven.se Har du ingen mailadress kan du ringa eller skicka sms till 070-600 86 80. Glöm inte att ange vilken fastighet du företräder.

 

Våra Fiskevatten

I det senaste numret (december 2016) av Sveriges fiskevattenägareförbunds tidning "Våra fiskevatten" finns det ett flertal artiklar om Byskeälven. Du kan läsa dem här: Våra fiskevatten nr 4 2016 (pdf) 

 

Jul och nyårshälsningar från styrelsen

Styrelsen har som Ni redan känner till under 2016 påbörjat arbetet med att bygga upp föreningens organisation långsiktigt. Inom ramen för detta projekt har det hållits två möten med fiskerättsägarna och vi planerar för två till före stämman. Tanken är att vi ska ändra från en organisation som är beroende av vilka personer som sitter i styrelsen till en modern organisation som främjas av att byten sker regelbundet och att nya personer samt nya krafter blandar sig i. Jag har alltmer funnit att föreningens tidigare långsiktighet suttit i att olika personer långsiktigt suttit i styrelsen. Det är inget som jag förespråkar att vi ska fortsätta med. Jag vill att vi tillsammans bygger en förening som oavsett personer kan arbeta långsiktigt. Jag ser inte framför mig att jag ska sitta länge som ordförande och det arv jag vill lämna efter mig är att föreningen genom en långsiktig vision, en långsiktig organisation och en långsiktig verksamhetsplan/fiskevårdsplan kan arbeta vidare under ordnade former oberoende av vem som sitter i styrelsen till glädje för markägare, fiskerättsägare, sportfiskare och boende längs älven.

Jag vill nu på styrelsens vägnar framföra ett stort tack till alla som bidragit till att det gångna verksamhetsåret blivit lyckosamt. Vi har under året utvecklat och förbättrat vår tillsyn samt tillsynsrapportering. Ni tillsynsmän och -kvinnor som valde att ställa upp med kort varsel i våras ska alla ha en stor eloge. Vi har under året löst in mera fiske till havs än tidigare helt utan stöd från någon annan organisation. Det bemötande vi fick från yrkesfiskaren Gunnar Brännström var en stark upplevelse som vi inte kommer att glömma i första taget. Tack vare att han inte alls uppskattade hur företrädare för föreningen uppträtt mot honom tidigare så var han mån om att vi skulle träffa en längre gående överenskommelse än tidigare skett. Vi kan så här i årets slutskede konstatera att föreningen har satsat mer än 700 000 kr av egna medel i fiskevårdande åtgärder. Vi har vidare internt arbetat med att förbättra den ekonomiska redovisningen bl.a. genom att kontoplanen gjorts mera detaljerad och transparent. Vi har agerat för en öppnare och mera demokratisk förening. Vi har arbetat för en god relation mellan fiskerättsägare och gästerna som besöker vår älv. I detta arbete har de som åtagit sig att utföra tillsyn varit en stark kraft. Återigen ett stort tack.

God jul och gott nytt år!
Mikael Stenman, ordförande

 

Simsonar rapport 2016

Här finns rapporten med information från Simsonaren för säsongen 2016: Simsonar 2016 (pdf)

Här finns även den första rapporten med information från Simsonaren: Simsonar 2016 del 1 (pdf)

 

Fiskerättsägare - Inbjudan till möte

Alla fiskerättsägare bjuds in till möte onsdag den 14 december kl 18.30. Inbjudan har skickats ut via mail och brev. Här finns också inbjudan: Fiskerättsägare - Inbjudan (pdf) 

 

Svampangripen fisk

Antalet svampangripa laxar och öringar verkar öka i våra älvar. Svampangripen fisk på hösten är inget ovanligt fenomen och i regel inget hot mot bestånden så länge de klarar av att leka. En förklaring till ökningen har varit att det är fler laxar i älvarna nu men även älvar med relativt svaga bestånd har rapporterats ha mer svampangripen fisk. Provtagning kommer att ske i vissa älvar, det är inte bestämt i vilka och hur ännu. 

Om du ser skadad/sjuk fisk kan man rapportera in detta på SVAs sida (Statens veterinärmedicinska anstalt): https://rapporterafisk.sva.se/

 

Fiskerättsägare - Inbjudan till möte

Alla fiskerättsägare bjuds in till möte torsdag den 10 november kl 18.30. Inbjudan har skickats ut via mail och brev. Här finns också inbjudan: Fiskerättsägare - Inbjudan (pdf)

 

Informationsblad hösten 2016

Här kan du läsa det informationsblad som skickats ut till alla fiskerättsägare i slutet av oktober: Infoblad Byskeäven (pdf)

 

Möte med Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten (HaV) att sammanställa läget i Västerbotten inför eventuella ändringar i FIFS (Fiskeriverkets föreskrifter). Man vill göra det i samråd med länets alla älvar och har nu bjudit till in ett möte där representanter för bland annat Byskeälven kommer att delta. De ändringar som eventuellt kommer att göras har diskuterats under en längre tid. 

 

Byskeälven - av riksintresse!

Naturvårdsverket har beslutat att tio områden i Västerbotten är av riksintresse för friluftslivet. Ett av dessa är Byskeälven! Läs mer: Riksintressanta områden för friluftslivet i Västerbotten

 

The River Dee - Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

Våren 2016 besökte representanter för Skellefteå kommun och ett antal lokala älvar River Dee i Skottland för att studera hur man där förvaltar en älv som genererar cirka 500 arbetstillfällen som följd av fisket. Frågan man ville besvara var: Vad kan vi dra lärdom av och vad kan och vill vi implementera i svenska vatten? Här kan du se en film som gjordes i samband med resan:  YouTube: The River Dee - Lärdomar från en pionjär bland laxälvar

 

Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar

Under tio dagar, 16-26 juni, besöker Hooké som är en av världens främsta producenter av fiskefilm och fiskeblogg destinationen Swedish Lapland. Bland annat kommer de att testa fisket i Byske- och Åbyälven.

Läs mer på Norran Affärsliv eller Kanadensiska filmare på jakt efter världens största laxar (pdf)

 

Fiskräknare i Fällfors

Det är Skellefteå kommun som ansvarar för fiskräknaren i Fällfors och de har fortfarande problem med denna. Det har varit problem med tekniken och man hoppas att den nu fungerar, men man har sett tendenser till att den inte räknar alla fiskar som passerar. Just nu övervakas räknaren för att bedöma om den funkar som den ska. När det är verifierat kan de förhoppningsvis få igång direktuppdateringen på webben. Om du undrar något angående detta - kontakta Skellefteå kommun. Mer information finns även på Fiske - Skellefteå kommun (facebook)

 

Utsättningssjöarna

Utsättning av fisk kommer som tidigare år att göras i sjöarna Blanktjärn, Västra och Östra Skäljetjärnarna, Blankträsket och i Abborrtjärn. Vår leverantör av fisk har drabbats hårt av stormen och därför har före midsommar satts ut fisk i Abborrtjärn och Blankträsket. Det kommer det att sättas fisk ut i de tre andra sjöarna så fort leverantören kan och vattentemperaturen har sjunkit.

 

Rapport "Sportfiskarens chans att fånga lax i Byskeälven"

2013 gjorde Emelie Björkman, student vid Forshagaakademin, en studie där hon analyserade två års fångstrapporteringsdata från Byskeälven. Studien resulterade i en rapport som finns att läsa här: Sportfiskarens chans att fånga lax i Byskeälven (pdf)

 

Sammanställning av fiskräknaren i Fällfors 2015

Här finns en sammanställning av resultatet från fiskräknaren i Fällfors 2015: Analys Fiskvandring 2015 (pdf)

 

Fritidshusägar-rabatt och pensionärsrabatt

Årsmötet 2016 beslutade att införa rabatt för fritidshusägare längs älven samt för pensionärer. Detta är nu infört.

 

Laxfällor 2016

Föreningen har tecknat avtal med yrkesfiskare Gunnar Brännström, Östanbäck, avseende allt hans laxfiske. Avtalet är träffat mellan honom och Byskeälvens FVO Västerbottensdelen utan medverkan av någon annan part. Avtalet är viktigt för oss eftersom han är den i närområdet siste kvarvarande yrkesfiskaren. Styrelsen vill framföra ett tack och ett erkännande till honom för denna överenskommelse där han avstår från allt laxfiske under 2016.

 

Info i korthet

Förändringarnas vindar präglar innevarande verksamhetsår! Styrelsen består idag av sju personer. Förutom ordföranden även två pers från övre delen och två pers från nedre delen samt två från markägande skogsbolag. Namnen hittar Ni på FVO-sidan. Styrelsen har förnyat sin organisation på så sätt att ordförande, sekreterare och kassör är olika personer. Vi har även adjungerat en person till styrelsen som har specialistkunskaper inom IT och utsett denne till IT-ansvarig. Vi har skapat emailadresser som föreningen äger till ordförande, sekreterare, kassör, info, mfl för underlätta kommande byten på dessa poster. Vi har ordnat boxadress till föreningen och ett eget tel nr.

Styrelsen har enhälligt beslutat att samma fiskeregler gäller 2016 som gällde 2015. Styrelsen har kopplat på webshop, applikation, samt kortförsäljningsapparaten i Byske. Fiskekortförsäljningen kommer att ske som tidigare. Styrelsen har ordnat utbildning för fisketillsynsmän/kvinnor. 24 pers har deltagit. 14 har redan blivit förordnade. Styrelsen har beslutat att ansluta vår förening som medlem till Sveriges Fiskevattenägareförbund.

Styrelsen har träffat Länsstyrelsen och Skellefteå kommun. Styrelsen har beslutat att den som lånar ut sitt gästkort ska rapportera detta till styrelsen för att gästkortet ska gälla. Detta beslut har tagits för att hindra missbruk av dessa kort och för att underlätta för tillsynsmännen/kvinnorna. Styrelsen har träffat en överenskommelse med den siste yrkesfiskaren i närområdet att denne inte ska fiska någon lax under 2016.

Vad gäller föreningens verksamhet och förvaltning så kommer den att följa den verksamhetsplan som stämman antagit utan ändring. Vi kommer fortsätta att erbjuda fiske för allmänheten. I detta kommer vi att värna de som lever och bor runt älven, affärer, samarbetspartners etc. Vi kommer aktivt att bedriva fiskevård. Vi menar att rapportering är viktigt bl.a. för forskningen och bevarandet av olika fiskarter. Vi hoppas på att få till stånd samarbete med SLU. Vi kommer att värna om fiskrättsägarna och vi vill öka fiskrättsägarnas delaktighet och förbättra informationen till dem. Vi kommer att erbjuda utbildningar och skapa forum för diskussioner mellan fiskrättsägarna. Vi vill aktivera och få byarna, dvs de boende längs älven, att delta i skötsel av älven och även anläggningarna kring älven. Vi är givetvis beredda att betala för det arbete som utförs och för att trivsel skapas längs älvens hela sträckning. Vi vill engagera fiskevärdar längs älvens sträckning för ökad trivsel.

Det är vår bedömning att det enda som gynnar föreningen långsiktigt är samarbete och vi kommer därför att arbeta för att uppnå detta. Att det finns olika uppfattningar i flera frågor behöver inte betyda att vi måste titta snett på varandra. Att det finns olika uppfattningar i vår förening eller någon annan förening är legio och jag skulle säga rent av nödvändigt för att arbetet ska kunna drivas vidare med kreativitet och spänning. Det är inte en styrka för en förening att några väljer att ställa sig utanför samarbete och vi kommer därför att återkomma med förslag till träffar och möten där alla får tillfälle att diskutera och samarbeta. Vi hoppas på intensiva diskussioner där alla får föra fram sina åsikter och uppfattningar utan att vara osaklig eller att gå till personangrepp mot någon. De som klarar detta är ett föredöme för oss alla oavsett vilken uppfattning som denna person redovisar. Det är vår förhoppning att vi kan samlas och samarbeta med utgångspunkten att alla står upp för sina uppfattningar och samtidigt respekterar andras rätt till andra ståndpunkter.

Vi vill samarbeta och skapa en fortsatt utveckling av fisket i Byske älv. Den fiskrika och vackra skogsälven.

Med vänlig hälsning

Mikael Stenman
Ordf Byskeälvens FVO Västerbottensdelen

 

Fiskevärdar sökes:

För ökad trivsel och ordning längs älven söker vi Fiskevärdar.

Vi vänder oss i första hand till de som inte har fiskerätt och

 1. äger fastighet gränsande mot älven och
 2. är permanent boende på denna fastighet och
 3. är beredd att ställa upp som fiskevärd och
 4. vill skapa trivsel vid älven.

Hör av Dig till ordföranden på adressen ordf@byskealven.se om Du är beredd att hjälpa till.

 

Kontakt med byaföreningar sökes:

Vi söker kontakt med alla byaföreningar längs älven. Vi vill samarbeta med Er.

Vi vill anlita Er för att utföra följande tjänster mot ersättning:

 • Röjning
 • Städning
 • Underhåll
 • Ordna plats för parkering
 • Hålla ordning på dessa platser
 • Skapa trivsel vid älven

Men även annat om Ni kommer med förslag.

Hör av Er till ordföranden på adressen ordf@byskealven.se

 

Karta Byskeälven / Map Byskeälven

Karta över Byskeälven (pdf)

 

Simsonar rapport 2015

1/Byske_2015_rapport_swe.pdf

 

Boende/guidning, accommodation/guides

1/Boende - guidning - accommodation - guidance.pdf

 

Kräftskötselplan 

Det har under år 2013 och 2014 tagits fram en kräftskötselplan för Byskeälven (Västerbottensdelen). Denna plan, inklusive åtgärdsprogram 2015-2018, finns att läsa här:
Kräftskötselplan Byskeälven (pdf)